Școala Doctorala TRANSPORTURI - susținere teze

I. Etapele finalizarii studiilor de doctorat

Pentru susţinerea publică a tezei de doctorat se parcurg următoarele etape:

a) studentul-doctorand predă teza la secretariatul şcolii doctorale;

b) conducătorul de doctorat realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD; identificarea, la momentul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de către comisia de îndrumare, a unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive trebuie să fie notificată Comisiei de etică a Universităţii, în vederea analizării. În cazul în care Comisia de etică a Universităţii stabileşte culpa de plagiat, studentul- doctorand este exmatriculat.

c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusţinere, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat;

d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul studentului-doctorand; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către studentul-doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat; (PPA și PCS)

e) susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în maximum 3 luni de la data depunerii oficiale. 

II. Continutul dosarului de finalizare a studiilor de doctorat
Dosarul de finalizare a studiilor de doctorat trebuie sa contina:
 
În format tipărit:

 1. referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat;
 2. cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor şi de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea pre-susținerii;
 3. raportul de similitudine;
 4. analiza conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudine;
 5. procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, din care rezultă: acordul de susţinere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat şi de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum şi decizia asupra depunerii oficiale şi organizării susţinerii publice;
 6. teza de doctorat şi anexele sale;
 7. rezumatul tipărit al tezei de doctorat în limba română şi, respectiv, în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie şi sinteza părţilor principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare);
 8. declaraţia (pe propria răspundere) semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei şi luarea la cunoştinţă a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) şi Art. 66 al. (4) din Codul studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016;
 9. Curriculum Vitae al studentului-doctorand
 1. copia chitanţei privind achitarea taxei pentru susţinerea tezei de doctorat;
 2. propunerea conducătorului/ conducătorului principal de doctorat privind componenţa comisiei de doctorat, aprobată de consiliul şcolii doctorale;
 3. Curriculum Vitae actualizat al fiecărui membru din comisia de doctorat
 

În format electronic (CD sau DVD):

 1. teza de doctorat şi anexele sale (un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat cât şi cuprinsul şi bibliografia);
 2. rezumatele în limba română şi în limba engleză sau într-o limbă de circulaţie internaţională ale tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (un al doilea fişier în format PDF);
 3. copii scanate sau în format .pdf ale publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare.