Școala Doctorala TRANSPORTURI - admitere

Pentru anul universitar 2021-2022, Școala Doctorală TRANSPORTURI  din UPB organizează concurs de admitere online în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti şi domeniul de doctorat Ingineria transporturilor.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaonline în sesiunile Iunie-Iulie 2021(sesiunea I)si respectiv Septembrie 2021(sesiunea II),în conformitate cu programul de desfășurarealconcursului de admitere prezentat în Tabelul 1.


Tabel 1 Programul de desfăşurare al concursului de admitere online la studiile universitare de doctorat

Sesiunea

Activitatea

Perioada de desfășurare

Iunie-Iulie 2021

Înscrierea candidaților

28 iunie.2021 – 7 iulie 2021

Iulie 2021

Concurs de admitere

8-9 iulie 2021

Septembrie 2021

Înscrierea candidaților

6-15 septembrie 2021

Septembrie 2021

Concurs de admitere

16-17 septembrie 2021


Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea online a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare online este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat. Comisiile de concurs organizează interviul de admitere pe platforma Microsoft Teams (președinții de comisii realizează inițierea) planificând candidații la intervale de timp prestabilite.

Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obţinută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat şi media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licenţă şi masterat sau de lunga durata. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

 

Candidații vor depune online dosarul de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (Anexa 2).
  2. Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
  3. Curriculum vitae.
  4. Lista de lucrări publicate.
  5. Documente copii conform cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original): - diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata); - suplimente la diploma (licenţă, masterat); - diploma de bacalaureat; - certificat de naştere; - certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
  6. Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online
  7. Copie buletin/carte de identitate
  8. Copie buletin/carte de identitate.
  9. Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

  Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2020, taxa este de 150 RON cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB pentru care taxa de inscriere este de 100 RON.


  Cont IBAN pentru inscriere doctorat (.pdf)

  Cont IBAN pentru inmatriculare doctorat (.pdf)

  Admitere doctorat (Anexa 2, Anexa 3,Anexa 5) (.docx)

  METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

  https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/