avizier

Decontare abonament RATB

Abonamentele  R.A.T.B. se vor depune la secretariatul facultăţii  până la data de 09 - 21 .01.201 8

 • cerere (model-cerere) . Pe verso - copie dupa cardul RATB si bon fiscal.
 • borderou documente justificative decontare transport studenti (model-borderou). Numele in clar si semnatura pe borderou. Pe verso - copie dupa cardul ACTIV.
 • bon fiscal in originalANUNŢ IMPORTANT - CONTRACTE DE STUDIU 2017-2018

Toţi studenţii de la învăţământul de licenţă şi master înscrişi în anul universitar 2017-2018 au obligaţia să semneze contractul de studiu pentru anul  universitar 2017-2018 şi să îl depună la secretariatul facultăţii.
Studenţii care repetă anul cu taxă pe disciplină sau sunt înscrişi cu taxă de şcolarizare au obligaţia să depună şi contractul de studiu cu taxă.

Studenţii care nu au depus până cel târziu la 15 decembrie 2017  contractele nu vor figura in cataloage, fiind exmatriculaţi.Planificarea sesiunii de examene ianuarie- februarie 2018

Planificarea sesiunii de examene se va depune la secretariatul facultăţii până la data de 12.12.2017
BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea burselor  sociale pentru semestrul I se depun până la data de 20.10.2017, la secretariatul facultatii. 


Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:
 • cerere-formular tip(se ridica de la secretariat)
 • adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • taloane de pensie pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • decizia de divort a parintilor(daca este cazul)
 • adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;
 • pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;
 • adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 • adeverinţa medicală, pentru una din bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).


Pot depune dosar pentru bursa socială şi studenţii care îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor de merit (media > 8.00). 
Bursa socială se acordă studenţilor din anii I-IV care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1065 lei, în funcţie de media anului  anterior (inclusiv restanţe) şi venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.
CONTRACTE DE STUDII

Toți studenții înscriși în anul univ.2017-2018 au obligația sa semneze contractul de studiu pâna la 16.10.2017.

Studenții care au de refăcut materii nepromovate din anii anteriori, au obligația  să semneze pe contractul de studiu în dreptul disciplinei pe care doresc să o refacă în anul univ.2017/2018 și să  achite aceste discipline.

Toate disciplinele asumate prin semnătură trebuiesc achitate la începutul sem.I (disciplinele de sem.I până la data de  16.10.2017) și în primele 2 săptămâni ale sem.II (disciplinele de sem.II), indiferent dacă studentul va avea sau nu  activitate la acestea.

Toate disciplinele din anul curent  sunt obligatorii.


Studenții care în anul univ.2016/2017 au achitat disciplinele restante, dar nu au avut activitate la acestea, vor putea beneficia de plata făcută pentru a reface disciplinele în acest an universitar.
Studenții repetenți ai anului IV (cu taxă pe diciplină) își pot alege disciplinele pe care vor sa le urmeze în anul univ.2017-2018 și acestea vor fi achitate conform Regulamentului UPB și Deciziei 477/18.09.2017.

Chitanțele pentru refacerea materiilor din sem.I vor fi atașate contractului.CEREREA DE REPETARE

STUDENTII CARE NU AU PROMOVAT SI DORESC SA REPETE ANUL IN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 MAI POT DEPUNE CEREREA DE REPETARE LA SECTRETARIATUL FACULTATII PANA CEL TARZIU 5 OCTOMBRIE 2017, ORA 15.

CEI CARE NU VOR DEPUNE CERERE PANA LA ACEASTA DATA VOR FI EXMATRICULATI PUTAND SA SE REINMATRICULEZE IN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 DEPUNAND CERERE IN LUNA SEPTEMBRIE 2018.


Contracte de studii 2017-2018 pentru ANUL I LICENTA SI MASTER

Studentii anilor  I Licenta si Master au obligatia
de a completa contractele de studii pe studenti.pub.ro pana la data de 15 octombrie 2017.

Studentii care nu vor depune contractele de studii in perioada mentionata nu vor fi inscrisi in an.

Contractele de studii se tiparesc de catre student in doua exemplare si se semneaza de catre student și cadrul didactic indrumator de an.. Seful/Sefa de grupa preda contractele de studii si cererea de inscriere in anul universitar 2017-2018 la secretariatul Facultatii de Transporturi.

Studentii inscrisi cu taxa de scolarizare, vor semna, pe langa contractul de studiu si contractul de studiu cu taxa (2 exemplare).

Dupa semnarea de catre decanat, un exemplar va fi restituit studentului.

 Lista cadrelor didactice indrumator de an este afisata la avizierul facultatii.

Cererea de inscriere in anul universitar 2017-2018 : Cerere de inscriere (.docx)
Contractul de studii cu taxa Contract de studii cu taxa (.docx)
CAZĂRI anul universitar 2017/2018

ANUNȚ IMPORTANT!

Cu excepţia studenţilor admişi şi înmatriculaţi la studii de licenţă, de masterat şi doctorat în sesiunile de examene din anul 2017, vor fi luate în considerare numai cererile de cazare efectuate pe website-ul http://studenti.pub.ro până la data de 15.09.2017.

 

Repartizarea locurilor de cazare pentru studenții Facultății de Transporturi se va desfăşura la sediul facultăţii conform următorului program:
 

Repartizarea locurilor de cazare pentru studenţii Facultăţii de TRANSPORTURI se realizează  astfel:

 • pentru anul 0 – boboci – licenţă şi masterat -  în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
 • pentru anii I, II, III licenţă şi anul I masterat (în anul universitar 2016/2017) – în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a punctelor credit obligatorii acumulate şi a mediilor de la sfârşitul anului de studiu (se iau în considerare rezultatele la învăţătură consemnate la sfârşitul sesiunii normale de restanţe – 10.10.2017)
 • pentru doctoranzii care au îndeplinit îndatoririle menţionate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT - în limita locurilor disponibile

 

Ridicarea repartiţiilor de cazare pentru anul universitar 2017-2018 se face de la Facultatea de Transporturi, respectând programul deja anunţat:

joi, 21.09.2017, orele 900 - 1500
Anul 0 licenţă - boboci (studenţii admişi în urma examenului de admitere 2017)
Anul I licenţă (studenţii care au fost înmatriculaţi în anul I în anul universitar 2016-2017)

vineri, 22.09.2017, orele 900 - 1500
Anul II licenţă (studenţii care au fost înmatriculaţi în anul II în anul universitar 2016-2017)
Anul III licenţă (studenţii care au fost înmatriculaţi în anul III în anul universitar 2016-2017)

sâmbătă, 23.09.2017, orele 900 - 1300
Anul 0 master (studenţii admişi în urma examenului de admitere 2017)
Anul I master (studenţii înmatriculaţi care au fost în anul I în anul universitar 2016-2017)
Doctoranzi
          alte situaţii

Fiecare student trebuie SĂ SE PREZINTE PERSONAL (sau prin împuternicit/a notarial) pentru ridicarea repartiţiei de cazare, NUMAI ÎN ZIUA ŞI ÎNTRE ORELE INDICATE, conform programului de mai sus.

ÎN CAZ CONTRAR, ÎŞI PIERDE LOCUL REPARTIZAT

La prezentare, fiecare student trebuie să aibă asupra lui următoarele:
- carte de identitate (original + copie - pe copie să fie scris CITEŢ numărul de telefon mobil al studentului/ei)
- suma de 250 lei, reprezentand chiria pentru luna octombrie**
- timbru fiscal de 5 lei
- pix pentru completarea formularelor.

** Pentru studenţii:
- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);
- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);
- copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învăţământ (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);
- orfani de ambii părinţi (pe baza certificatului de naştere şi a certificatelor de deces ale ambilor părinţi);
- proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul ca provin dintr-un centru de plasament);
- străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);
- cu un părinte decedat şi venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naştere, al certificatului de deces al părintelui şi a documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);
- copii ai eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naştere şi al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);
- cu handicap grav şi accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinţe care să ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008),

care aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICĂRII REPARTIŢIEI PENTRU CAMIN (conform programului de mai sus), suma care trebuie obligatoriu achitată este de numai 100 lei.

 

Cererea de cazare aprobată şi ridicată în ziua repartiţiei este valabilă până la data de 02-10-2017

După această dată, dacă studentul(a) nu s-a prezentat la cazare şi nu a îndeplinit toate formalităţile necesare, aprobarea îşi pierde valabilitatea

 

Studenţii ale căror cereri de cazare nu au fost rezolvate în perioada
21.09 – 23.09. 2017, vor astepta o posibilă soluţionarea lor
după data de 02.10.2017,
IN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE
după derularea primei etape de cazare.

 

Vă rugăm să urmăriți periodic site-ul Facultăţii de TRANSPORTURI pentru eventuale informaţii suplimentare şi/sau modificări.

 

Comisia de cazare

Fiecare student trebuie SĂ SE PREZINTE PERSONAL pentru ridicarea repartiţiei de cazare,
NUMAI ÎN ZIUA ŞI ÎNTRE ORELE INDICATE, conform programului de mai sus.
ÎN CAZ CONTRAR, ÎŞI PIERDE LOCUL REPARTIZAT
 


Examen de disertatie - septembrie 2017

Program de master Cercetare şi Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor
Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor
Sistemul Integrat Om - Autovehicul - Mediu
Logistica transporturilor
Management in transporturi
Transport si trafic urban
Data/sala sustinere luni 11 septembrie in sala JC206 marti 12 septembrie 2017 in sala JF202
Observatii Masteranzii sunt rugati sa fie prezenti la ora 8.30 Lucrările vor fi aduse în data de 11.09.2017, la Departamentul Transporturi, Trafic şi Logistică, sala JE 203, între orele 12-15 şi predate secretarei comisiei, d-na s.l. dr. ing. Anamaria ILIE.
Fiecare lucrare de disertaţie trebuie să cuprindă tema lucrării semnată de conducătorul ştiinţific, de student şi de directorul de departament şi un CD cu conţinutul lucrării în format electronic.
Susţinerea în faţa comisiei se va face cu ajutorul unei prezentări PowerPoint.


Examen de diploma - septembrie 2017

Specializarea Ingineria Transporturilor si a Traficului
Data/sala sustinere 12 septembrie 2017 – ora 8.00 in sala JF202
Observatii

Lucrările vor fi aduse în data de 11.09.2017, la Departamentul Transporturi, Trafic şi Logistică, sala JE 203, între orele 12-15 şi predate secretarului comisiei, d-l as. dr. ing. Sergiu OLTEANU.
Fiecare lucrare de diploma trebuie să cuprindă tema lucrării semnată de conducătorul ştiinţific, de student şi de directorul de departament şi un CD cu conţinutul lucrării în format electronic.


Programul National "Tabere Studentesti 2017"

Lista finală cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără în programul ,,Tabere Studenţeşti” anul 2017.


ANUNŢ IMPORTANT!

În data de 26.06.2017, sala JE 004, între orele 11 - 13 va avea loc întâlnirea Comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor de tabără 2017cu beneficiarii de locuri de tabără pentru desemnarea locaţiei şi a perioadei de tabără pentru fiecare student în parte şi semnarea tuturor documentelor necesare.

Prezenţa la această întâlnire este obligatorie.

Studenţii vor avea asupra lor CI/BI/paşaport (inclusiv o copie a documentului) şi carnetul de student.

Studenţii care nu se prezintă în data şi la locaţia precizate vor pierde locul de tabără.

Pentru optimizare, studenţii care au depus cerere de tabără sunt rugaţi ca până cel mai târziu în data de 23.06.2017 să transmită printr-un e-mail adresat tuturor membrilor Comisiei o ierarhizare a opţiunilor privind locaţia şi perioada preferată (dintre cele alocate Facultăţii de Transporturi).
Adesele de e-mail pentru transmiterea acestor informaţii sunt:
mannea_annamaria@yahoo.com
alex.odica@yahoo.com
stroe.dorinel@gmail.com
sory_sv@yahoo.comExamenul de diploma - iulie 2017

Regulament privind organizarea și defășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și disertatie) pentru anul universitar 2016/2017 (link: http://www.upb.ro/files/evenimente/ADMITERE_2017/Regulament_Finalizare_studii_iunie_2017.pdf)

1. Acte necesare pentru inscrierea la Examenul  de diploma - iulie  2017

 • CERERE  DE INSCRIERE
  • completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:
   • Sesiunea de examinare: IULIE 2017
   • Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;
   • Conducator.

   Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT 
 • FISA DE LICHIDARE
 • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
 • 2 FOTO COLOR TIP BULETIN
 • COPIE   CARTE IDENTITATE
 • TAXA INSCRIERE (300 RON) PENTRU ABSOLVENTII CARE AU STUDIAT IN REGIM CU TAXA SAU CARE  AU MAI SUSTINUT EXAMENUL DE DIPLOMA

ÎNSCRIERILE SE FAC  LA  SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 19.06-23.06.2017

2. SUSȚINERE EXAMEN DIPLOMA / LICENTA 03.07 – 07.07.2017

Examenul de disertație - iulie 2017

Regulament privind organizarea și defășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și disertatie) pentru anul universitar 2016/2017 (link: http://www.upb.ro/files/evenimente/ADMITERE_2017/Regulament_Finalizare_studii_iunie_2017.pdf)

1. Acte necesare pentru inscrierea la Examenul  de disertație - iulie  2017

 • CERERE  DE INSCRIERE
  • completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:
   • Sesiunea de examinare: IULIE 2017
   • Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;
   • Conducator.

   Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT 
 • DIPLOMA DE ABSOLVENT FACULTATE 
 • SUPLIMENT DIPLOMA
 • FISA DE LICHIDARE
 • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
 • 2 FOTO COLOR TIP BULETIN
 • COPIE   CARTE IDENTITATE
 • TAXA INSCRIERE (300 RON) PENTRU ABSOLVENTII  CARE AU STUDIAT IN REGIM CU TAXA SAU  PENTRU ABSOLVENTII CARE  AU MAI  SUSTINUT EXAMENUL DE   DISERTATIE

ÎNSCRIERILE SE FAC  LA  SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 12.06-16.06.2017 în intervalul orar 09:00-15:00

2. SUSȚINERE EXAMEN DISERTAȚIE 26.06 – 30.06.2017Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților - Constanta

În perioada 19-21 mai 2017 Universitatea Maritimă din Constanța organizează Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților.
 
Domeniile de interes sunt:
1.    Navigație și Transport Maritim și Fluvial;
2.    Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
3.    Inginerie Mecanică;
4.    Ingineria și Protecția Mediului în Industrie;
5.    Științe Fundamentale;
6.    Științe Umaniste;
7.    Inginerie Electrică;
8.    Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații.
 
Cei interesați trebuie să trimită până la data de 12 mai 2017 „Formularul de înscriere” completat pe adresa de e-mail: georgiana.buzu@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă pe aceeași adresă până la data de 17 mai 2017.
Lucrările vor fi redactate în limba engleză în format word (max. 6 pagini) şi prezentate în format Powerpoint. La finalul Sesiunii de Comunicări vom edita un CD cu ISSN cu lucrările studenților participanți.

Condițiile de redactare a lucrărilor și programul evenimentului.

Documentele pot fi descărcate și de pe pagina web a universității (disponibile și în limba engleză).

Pentru informaţii suplimentare
 • accesați site-ul Universității Maritime din Constanța: www.cmu-edu.eu.
 • scrieți la adresa de e-mail a Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice a Studenților: georgiana.buzu@cmu-edu.eu
 • contactați organizatorii:
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Acomi, Prodecan al Facultății de Navigație și Transport Naval (tel. 0721287877)
Ș.l. univ. dr. ing. Adrian Sabău, Prodecan al Facultății de Electromecanică Navală  (tel. 0730006930), Georgiana Buzu (tel: 0754065171).


Prezentare Bosch

Luni, 8 mai 2017, intre orele 12:30 - 14:30 in sala 3.1. (etaj 3) de la Biblioteca UPB are loc o prezentare a Centrului de Inginerie Bosch.

Comunicat BoschTabere studenţeşti - vara 2017

Studentii inscrisi la studiile de licenta si master, care nu au implinit varsta de 35 ani pot depune la secretariatul facultatii cererea de acordare a unui loc in taberele studentesti.
Pot beneficia de loc in tabara:

 •  studentii, cazuri  sociale (orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau  plasament familiar, rromi, cei care beneficiaza de burse sociale,etc),
 •  studentii integralisti ai anului universitar anterior sau integralisti ai semestrului I (pentru studentii anilor I licenta si master)

Cererile (anexa 4) se vor depune la secretariatul facultatii, la nr. de fax  0213181012 sau scanat la adresa transport@upb.ro in perioada 24 .04-22.05. 2017 (de preferat la secretariatul facultatii)
Studentii care au avut activitati  extracurriculare (participari sau premii la concursuri profesional-stiintifice, sesiuni de comunicari stiintifice si activitati de voluntariat, etc) vor anexa cererii si dovada participarii la aceste activitati.
Studentii cazuri sociale vor anexa cererii documentele justificative corespunzatoare(cu exceptia celor care au depus dosarul de bursa sociala in semestrul II)

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea programului Tabere Studenţeşti 2017

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului Tabere Studenţeşti 2017

Cerere (Anexa 4)