avizier
Burse sociale -semestrul al II-lea
Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea se depun pâna la data de 01.03.2018 la secretariatul Facultății de Transporturi.

Anunt (.pdf)

Declaratia de venituri (.pdf)Decontare abonament RATB

Abonamentele  R.A.T.B. se vor depune la secretariatul facultăţii  până la data de 09 - 21 .01.201 8

 • cerere (model-cerere) . Pe verso - copie dupa cardul RATB si bon fiscal.
 • borderou documente justificative decontare transport studenti (model-borderou). Numele in clar si semnatura pe borderou. Pe verso - copie dupa cardul ACTIV.
 • bon fiscal in originalANUNŢ IMPORTANT - CONTRACTE DE STUDIU 2017-2018

Toţi studenţii de la învăţământul de licenţă şi master înscrişi în anul universitar 2017-2018 au obligaţia să semneze contractul de studiu pentru anul  universitar 2017-2018 şi să îl depună la secretariatul facultăţii.
Studenţii care repetă anul cu taxă pe disciplină sau sunt înscrişi cu taxă de şcolarizare au obligaţia să depună şi contractul de studiu cu taxă.

Studenţii care nu au depus până cel târziu la 15 decembrie 2017  contractele nu vor figura in cataloage, fiind exmatriculaţi.Planificarea sesiunii de examene ianuarie- februarie 2018

Planificarea sesiunii de examene se va depune la secretariatul facultăţii până la data de 12.12.2017
BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea burselor  sociale pentru semestrul I se depun până la data de 20.10.2017, la secretariatul facultatii. 


Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:
 • cerere-formular tip(se ridica de la secretariat)
 • adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • taloane de pensie pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • decizia de divort a parintilor(daca este cazul)
 • adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iulie, august, septembrie;
 • adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;
 • pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;
 • adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 • adeverinţa medicală, pentru una din bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).


Pot depune dosar pentru bursa socială şi studenţii care îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor de merit (media > 8.00). 
Bursa socială se acordă studenţilor din anii I-IV care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1065 lei, în funcţie de media anului  anterior (inclusiv restanţe) şi venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.
CONTRACTE DE STUDII

Toți studenții înscriși în anul univ.2017-2018 au obligația sa semneze contractul de studiu pâna la 16.10.2017.

Studenții care au de refăcut materii nepromovate din anii anteriori, au obligația  să semneze pe contractul de studiu în dreptul disciplinei pe care doresc să o refacă în anul univ.2017/2018 și să  achite aceste discipline.

Toate disciplinele asumate prin semnătură trebuiesc achitate la începutul sem.I (disciplinele de sem.I până la data de  16.10.2017) și în primele 2 săptămâni ale sem.II (disciplinele de sem.II), indiferent dacă studentul va avea sau nu  activitate la acestea.

Toate disciplinele din anul curent  sunt obligatorii.


Studenții care în anul univ.2016/2017 au achitat disciplinele restante, dar nu au avut activitate la acestea, vor putea beneficia de plata făcută pentru a reface disciplinele în acest an universitar.
Studenții repetenți ai anului IV (cu taxă pe diciplină) își pot alege disciplinele pe care vor sa le urmeze în anul univ.2017-2018 și acestea vor fi achitate conform Regulamentului UPB și Deciziei 477/18.09.2017.

Chitanțele pentru refacerea materiilor din sem.I vor fi atașate contractului.CEREREA DE REPETARE

STUDENTII CARE NU AU PROMOVAT SI DORESC SA REPETE ANUL IN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 MAI POT DEPUNE CEREREA DE REPETARE LA SECTRETARIATUL FACULTATII PANA CEL TARZIU 5 OCTOMBRIE 2017, ORA 15.

CEI CARE NU VOR DEPUNE CERERE PANA LA ACEASTA DATA VOR FI EXMATRICULATI PUTAND SA SE REINMATRICULEZE IN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 DEPUNAND CERERE IN LUNA SEPTEMBRIE 2018.


Contracte de studii 2017-2018 pentru ANUL I LICENTA SI MASTER

Studentii anilor  I Licenta si Master au obligatia
de a completa contractele de studii pe studenti.pub.ro pana la data de 15 octombrie 2017.

Studentii care nu vor depune contractele de studii in perioada mentionata nu vor fi inscrisi in an.

Contractele de studii se tiparesc de catre student in doua exemplare si se semneaza de catre student și cadrul didactic indrumator de an.. Seful/Sefa de grupa preda contractele de studii si cererea de inscriere in anul universitar 2017-2018 la secretariatul Facultatii de Transporturi.

Studentii inscrisi cu taxa de scolarizare, vor semna, pe langa contractul de studiu si contractul de studiu cu taxa (2 exemplare).

Dupa semnarea de catre decanat, un exemplar va fi restituit studentului.

 Lista cadrelor didactice indrumator de an este afisata la avizierul facultatii.

Cererea de inscriere in anul universitar 2017-2018 : Cerere de inscriere (.docx)
Contractul de studii cu taxa Contract de studii cu taxa (.docx)