Facultatea Transporturi, cu o tradiţie de peste 60 ani, datorită obiectivelor asumate, se detaşează în sistemul national de învăţământ superior prin specificitate, calitate şi responsabilitate. Ea pregăteşte specialişti în toate cele trei cicluri universitare: licenţă, master, doctorat. În scopul menţinerii nivelului profesional ridicat, facultatea este foarte selectivă, iar admiterea se face pe bază de examen scris tip test grilă. În acelaşi timp se asigura modernizarea bazei materiale, a metodelor de instruire şi a calităţii învăţamântului, în strânsă colaborare cu majoritatea companiilor din acest domeniu în plină expansiune. Ca urmare, toţi absolvenţii facultăţii au obţinut cu uşurinţă locuri de muncă atractive şi bine compensate financiar în ţară şi străinătate.
Facultatea asigura pentru studenţii săi condiţii sociale si culturale decente (cămin, bibliotecă, acces internet, terenuri sport, asistenţă medicală, reduceri la transport, etc.). Studenţii merituoşi sunt recompensaţi cu burse de stat si private, tabere gratuite, premii si menţiuni la concursuri.
Admitere
Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2018-2019

Regulament privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și dizertație) pentru anul universitar 2017-2018

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie si septembrie 2018.
Facultatea Transporturi organizează o primă sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă în perioada 02-13 iulie 2018.

SESIUNEA IULIE 2018

ÎNSCRIEREA: 02-11 iulie 2018, între orele 9:00-15:00

EXAMENE: 12-13 iulie 2018

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

ÎNSCRIEREA: 27 august-14 septembrie 2018, între orele 9:00-15:00

EXAMENE: 13-14 septembrie 2018


În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 17.09.2018 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Fisa de inscriere masterat (.pdf)


Programele de masterat organizate sunt coordonate la nivelul departamentelor dupa cum urmeaza:
 • DEPARTAMENT AUTOVEHICULE RUTIERE (www.autovehicule-rutiere.ro)
  • Cercetare şi Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor (CDIA)
  • Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor (STADA)
  • Sistemul Integrat Om - Autovehicul - Mediu (SIOAM)

 • DEPARTAMENT MATERIAL RULANT DE CALE FERATA (www.mrcf.pub.ro)
  • Vehicule Feroviare de Mari Viteze
  • Fenomene de Interactiune Vehicul - Cale de Rulare
  • Ingineria Mediului si Managementul Calitatii in Domeniul Feroviar

 • DEPARTAMENT TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICĂ (www.ingtrans.pub.ro/)
  • Logistica Transporturilor
  • Management in Transporturi
  • Transporturi si Trafic Urban

 • DEPARTAMENT TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI (www.tet.pub.ro)
  • Sisteme Inteligente pentru Transporturi (ITS)
  • Sisteme Telematice pentru Transporturi (STT)

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • Fişă de înscriere tip - se tipărește față-verso (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate; în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, (color, format 3x4cm, hartie mată)
 • Diploma de bacalaureat, în original

 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 201 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 • Certificat de naştere – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății
 • Certificat de căsătorie – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății(dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere de 100 lei, obţinută de la secretariatul facultăţii.
 • Copie Carte de Identitate
 • Dosar plic


Actualizare: aprilie 2018