Facultatea Transporturi, cu o tradiţie de peste 60 ani, datorită obiectivelor asumate, se detaşează în sistemul national de învăţământ superior prin specificitate, calitate şi responsabilitate. Ea pregăteşte specialişti în toate cele trei cicluri universitare: licenţă, master, doctorat. În scopul menţinerii nivelului profesional ridicat, facultatea este foarte selectivă, iar admiterea se face pe bază de examen scris tip test grilă. În acelaşi timp se asigura modernizarea bazei materiale, a metodelor de instruire şi a calităţii învăţamântului, în strânsă colaborare cu majoritatea companiilor din acest domeniu în plină expansiune. Ca urmare, toţi absolvenţii facultăţii au obţinut cu uşurinţă locuri de muncă atractive şi bine compensate financiar în ţară şi străinătate.
Facultatea asigura pentru studenţii săi condiţii sociale si culturale decente (cămin, bibliotecă, acces internet, terenuri sport, asistenţă medicală, reduceri la transport, etc.). Studenţii merituoşi sunt recompensaţi cu burse de stat si private, tabere gratuite, premii si menţiuni la concursuri.


Admitere 2019

Universitatea POLITEHNICA din București anunță reînceperea cursurilor de pregătire GRATUITĂ în universitate din luna martie 2019


Informații suplimentare privind desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020 ciclul de studii universitare de licență puteți gasi AICI

Concursul de admitere se desfăşoară în iulie 2019.

În sesiunea din Iulie concursul de admitere se desfăşoară după cum urmează:
 • 15 - 20 iulie 2019, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se va efectua la secretariatul facultății, zilnic între orele 9:00 - 16:00

Admitere online - http://admitere.pub.ro 

Admiterea la Facultatea de TRANSPORTURI din Universitatea POLITEHICA din București se face prin concurs pe bază de două probe scrise

Proba I - Algebră şi elemente de analiză matematică

Proba II - Fizică/ Geometrie şi trigonometrie

Probele scrise se susţin în zilele de 22 și 23 iulie 2019.

În perioada examenelor de admitere 19-26 iulie 2019 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

Harta Regie UPBDocumente utile - Admitere Licenta 2019

Programe analitice - Discipline de concurs ADMITERE 2019

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2018-2019 ciclul de studii universitare de licenţă

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


Conţinutul dosarului de înscriere:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (original); candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute;
 • foaia matricolă eliberata de liceu(original);
 • act identitate+ copie ;
 • certificatul de nastere, în copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la faculate ;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere(la Facultatea de Transporturi) sau acte doveditoare necesare pentru scutirea taxei de înscriere (cf.Regulament 2.8.6);
 • 3 fotografii color (format 3x4cm, color, pe hartie mată);
 • fisa de înscriere (se completează la secretariat);
 • dosar plic.
 • dacă este cazul (cf.Regulament 2.8) se atașează și:
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care  la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2018/2019 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
  • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost  studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de
  • învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;
  • adeverinţă din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susţinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidaţii care solicită susţinerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).
  Candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatul Facultății de TRANSPORTURI.

 

HARTA CAMPUS UPB

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

(Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București)

 

 


 

 


Actualizare: ianuarie 2019