Facultatea Transporturi, cu o tradiţie de peste 60 ani, datorită obiectivelor asumate, se detaşează în sistemul national de învăţământ superior prin specificitate, calitate şi responsabilitate. Ea pregăteşte specialişti în toate cele trei cicluri universitare: licenţă, master, doctorat. În scopul menţinerii nivelului profesional ridicat, facultatea este foarte selectivă, iar admiterea se face pe bază de examen scris tip test grilă. În acelaşi timp se asigura modernizarea bazei materiale, a metodelor de instruire şi a calităţii învăţamântului, în strânsă colaborare cu majoritatea companiilor din acest domeniu în plină expansiune. Ca urmare, toţi absolvenţii facultăţii au obţinut cu uşurinţă locuri de muncă atractive şi bine compensate financiar în ţară şi străinătate.
Facultatea asigura pentru studenţii săi condiţii sociale si culturale decente (cămin, bibliotecă, acces internet, terenuri sport, asistenţă medicală, reduceri la transport, etc.). Studenţii merituoşi sunt recompensaţi cu burse de stat si private, tabere gratuite, premii si menţiuni la concursuri.


Admitere licenta sesiunea a II-a 2019


Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere sesiunea a II-a 2019 se face la sediul facultăţii pana pe data de 12 septembrie 2019 ORA 10 .
Locuri disponibile Facultate de Transporturi la data 10.09.2019.


Sustinerea testului grila pentru concursul de admitere sesiunea a II-a 2019 va avea loc pe data 12 septembrie 2019 la ora 11 la secretariatul facultatii.


Conţinutul dosarului de înscriere:


Universitatea POLITEHNICA din București anunță reînceperea cursurilor de pregătire GRATUITĂ în universitate din luna martie 2019


Informații suplimentare privind desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020 ciclul de studii universitare de licență puteți gasi AICI

Concursul de admitere se desfăşoară în iulie 2019.

În sesiunea din Iulie concursul de admitere se desfăşoară după cum urmează:
 • 15 - 20 iulie 2019, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se va efectua la secretariatul facultății, zilnic între orele 9:00 - 16:00

Admitere online - http://admitere.pub.ro 

Admiterea la Facultatea de TRANSPORTURI din Universitatea POLITEHICA din București se face prin concurs pe bază de două probe scrise

Proba I - Algebră şi elemente de analiză matematică

Proba II - Fizică/ Geometrie şi trigonometrie

Probele scrise se susţin în zilele de 22 și 23 iulie 2019.

În perioada examenelor de admitere 19-26 iulie 2019 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

Harta Regie UPB
Fiecare probă conține 15 subiecte, iar durata maximă este de 2 ore.
Candidatul se poate înscrie la una din aceste facultăţi (facultatea de bază) şi poate opta ca, în cazul imposibilităţii de a ocupa un loc la această facultate în prima etapă, să participe la concursul de ocupare prin redistribuire a eventualelor locuri rămase vacante la alte facultăţi din UPB (facultăți pentru redistribuire).
Astfel, el va depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde va plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți selectează ca opțiuni pentru redistribuire.


Pregătire suplimentară pentru admitere licență 2019

Începând cu data 17 martie 2019, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică și Fizică după acest program.Cifra de scolarizare pentru admiterea la studii de licență - anul universitar 2019 – 2020:

 

Domeniul

Programul de studii (învăţământ zi)

Locuri
fără taxă
Locuri
cu taxă

*

Locuri
Rromi

Locuri
licee rurale

 

IAv

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

Sisteme de propulsie pentru

autovehicule rutiere 

175

20

-

5

IM

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

59

10

1

1

IT

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

140

20

-

4

ETTI

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Telecomenzi şi electronică în transporturi

95

10

-

3

 

Total

 

469

60

1

13

 

NOTĂ:

(*)Candidatii admisi pe locurile cu taxă pot fi redistribuiti după admitere pe locuri cu taxă la alte domenii în cadrul facultătii. Numărul de locuri cu taxă poate fi majorat.Documente utile - Admitere Licenta 2019

Calendarul concursului de admitere în detaliu

1.Preînscriere

1 ianuarie - 20 iulie 2019
În această etapă, candidații se preînscriu online - își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.
IMPORTANT ! Se acordă 15 lei reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 14 iulie, ora 23:59.

Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.  

Pregătire pentru admitere

Începând cu data de 17 Martie 2019, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la disciplinele:

Mai multe detalii aici: https://upb.ro/admitere/admitere-licenta/cursuri-pregatire-admitere/

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

2. Înscrieri

15 - 20 iulie 2019
În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 09:00-16:00.
Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2019-2020, pagina 12.

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro

  • Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.
  • Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:
   • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor
   • facultățile pentru redistribuire (nu domeniile) în ordinea preferințelor, cu opțiunea "buget" sau "buget și taxă" pentru fiecare facultate.
  • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.
  • Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri
Situatie Inscrieri
3.Pregatirea concursului

20 - 21 iulie 2019

În această etapă, personalul facultăţii pregăteşte concursul propriu-zis.
În data de 21 iulie, ora 14:00, se vor afișa la sediul facultății listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv.
La ora 14:00 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultății, cât și pe această pagină.

4. Proba 1

22 iulie 2019

Prima probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10.00, și conține 15 subiecte.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

5. Proba 2

23 iulie 2019

A doua probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10.00, și conține 15 subiecte.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

6. Rezultate preliminare

24 iulie 2019

La facultate se vor întocmi şi se vor afişa:

 • a. listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;
 • b. listele candidaţilor declaraţi ADMIȘI prin REDISTRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
 • c. lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.
 • d. lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică;
Rezultatele vor fi afișate doar la sediile facultăților.
7. Înmatriculări

24 - 25 iulie 2019

În această etapă, fiecare candidat declarat admis pe bază de probă interviu sau pe bază de probe scrise la facultatea de bază sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 8.00-18.00.

Taxa de înmatriculare este 50RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi.

8. Rezultate finale
26 iulie 2019
Se afișează, începând cu ora 13.00, la sediul facultății:
 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.
-->
Programe analitice - Discipline de concurs ADMITERE 2019

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2018-2019 ciclul de studii universitare de licenţă

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


Conţinutul dosarului de înscriere:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (original); candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute;
 • foaia matricolă eliberata de liceu(original);
 • act identitate+ copie ;
 • certificatul de nastere, în copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la faculate ;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere(la Facultatea de Transporturi) sau acte doveditoare necesare pentru scutirea taxei de înscriere (cf.Regulament 2.8.6);
 • 3 fotografii color (format 3x4cm, color, pe hartie mată);
 • fisa de înscriere (se completează la secretariat);
 • dosar plic.
 • dacă este cazul (cf.Regulament 2.8) se atașează și:
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care  la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2018/2019 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
  • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost  studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de
  • învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;
  • adeverinţă din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susţinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidaţii care solicită susţinerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).
  Candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatul Facultății de TRANSPORTURI.

 

HARTA CAMPUS UPB

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

(Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București)

 

 


 

 


Actualizare: ianuarie 2019