Facultatea Transporturi, cu o tradiţie de peste 60 ani, datorită obiectivelor asumate, se detaşează în sistemul national de învăţământ superior prin specificitate, calitate şi responsabilitate. Ea pregăteşte specialişti în toate cele trei cicluri universitare: licenţă, master, doctorat. În scopul menţinerii nivelului profesional ridicat, facultatea este foarte selectivă, iar admiterea se face pe bază de examen scris tip test grilă. În acelaşi timp se asigura modernizarea bazei materiale, a metodelor de instruire şi a calităţii învăţamântului, în strânsă colaborare cu majoritatea companiilor din acest domeniu în plină expansiune. Ca urmare, toţi absolvenţii facultăţii au obţinut cu uşurinţă locuri de muncă atractive şi bine compensate financiar în ţară şi străinătate.
Facultatea asigura pentru studenţii săi condiţii sociale si culturale decente (cămin, bibliotecă, acces internet, terenuri sport, asistenţă medicală, reduceri la transport, etc.). Studenţii merituoşi sunt recompensaţi cu burse de stat si private, tabere gratuite, premii si menţiuni la concursuri.


Admitere 2017

Rezultatele finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie - vor fi afișate doar la sediul Facultatii de Transporturi - 21 iulie 2017, ora 9:00
1. Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
2. Situația locurilor vacante, pe domenii.

Admiterea în UPB/Facultatea de TRANSPORTURI se desfăşoară pe bază de concurs cu următoarele criterii:

1. două probe scrise

2. rezultatul examenului de bacalaureat


Fiecare probă conține 15 subiecte, iar durata maximă este de 2 ore.
Candidatul se poate înscrie la una din aceste facultăţi (facultatea de bază) şi poate opta ca, în cazul imposibilităţii de a ocupa un loc la această facultate în prima etapă, să participe la concursul de ocupare prin redistribuire a eventualelor locuri rămase vacante la alte facultăţi din UPB (facultăți pentru redistribuire).
Astfel, el va depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde va plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți selectează ca opțiuni pentru redistribuire.


Pregătire suplimentară pentru admitere licență 2017

In perioada 5 - 14 iulie 2017, Universitatea POLITEHNICA din București va organiza o perioadă intensivă de pregătire suplimentară pentru admitere licență 2017, la matematică și fizică după următorul program -  aici

Pregătirea din datele de sâmbătă 8 și 15 iulie 2017 - rămâne neschimbată. 
Pregătirea se va realiza in doua perioade. 

A - 5, 6 si 7 iulie 2017  (2 nopti)
B - 11, 12, 13 si 14 iulie 2017  (3 nopti)

Solicitarea privind CAZAREA GRATUITĂ pentru cele două perioade (A, B sau A+B) se poate face prin completarea cererii atașate sau online completând chestionarul de pe facebook-ul UPB - https://www.facebook.com/UPB1818 

 CERERE CAZARE GRATUITĂ - pregătire suplimentară intensivă in universitate

Pentru cazarea in caminele UPB, aferentă perioadei de pregătire gratuită, este necesar ca solicitantul să aibă asupra lui actultul de identitate!
Cererea de cazare completată trebui trimisă prin e-mail la adresa -  georgiana.iordan@upb.ro pentru a putea fi luată in evidență.


Cifra de scolarizare pentru admiterea la studii de licență - anul universitar 2017 – 2018:

 

Domeniul ştiinţific

Programul de studii (învăţământ zi)

Număr locuri

Subvenţionate buget

Cu taxă (*)

Ingineria autovehiculelor (IAv) Autovehicule rutiere

175

20

Sisteme de propulsie pentru autovehicule rutiere 
Inginerie mecanică (IM) Vehicule pentru transportul feroviar

60

10

Ingineria transporturilor (IT) Ingineria transporturilor şi a traficului

140

20

Inginerie electronică şi telecomunicaţii (IET) Telecomenzi şi electronică în transporturi

95

10

 

TOTAL

470

60

(*)NOTĂ: Candidatii admisi pe locurile cu taxă pot fi redistribuiti după admitere pe locuri cu taxă la alte domenii în cadrul facultătii. Numărul de locuri cu taxă poate fi majorat.Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

Calendarul concursului de admitere în detaliu

1.Preînscriere

1 ianuarie - 15 iulie 2017
În această etapă, candidații se preînscriu online - își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.
IMPORTANT ! Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 9 iulie, ora 23:59.

Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.  

Pregătire pentru admitere

În perioada 25 Martie - 10 Iunie 2017, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică, Fizică, Chimie și Economie, după acest program.

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

2. Înscrieri

10 - 15 iulie 2017

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 09:00-16:00.
Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2017-2018, pagina 11.

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro

  • Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.
  • Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:
   • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor
   • facultățile pentru redistribuire (nu domeniile) în ordinea preferințelor, cu opțiunea "doar buget" sau "buget și taxă" pentru fiecare facultate.
  • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.
  • Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri
Situatie Inscrieri

3.Pregatirea concursului

15 - 16 iulie 2017

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.
În data de 16 iulie, ora 14:00, se vor afișa la sediul facultăți listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv.
La ora 14:00 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultăților, cât și pe această pagină.

4. Proba I

17 iulie 2017

Prima probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10.00, și conține 15 subiecte.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

5. Proba II

18 iulie 2017

A doua probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10.00, și conține 15 subiecte.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

6. Rezultate preliminare
19 iulie 2017

La fiecare facultate se vor întocmi şi se vor afişa, pentru ambele modalități de desfășurare concurs PROBE SCRISE sau INTERVIU:

 • a. listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;
 • b. listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
 • c. lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.
 • d. lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică;
Rezultatele vor fi afișate doar la sediile facultăților.
7. Înmatriculări
19 - 20 iulie 2017

În această etapă, fiecare candidat declarat admis pe bază de probă interviu sau pe bază de probe scrise la facultatea de bază sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 8.00-18.00.

Taxa de înmatriculare este 50RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi.

8. Rezultate finale
21 iulie 2017
Se afișează, începând cu ora 13.00, la sediile facultăților (vezi secțiunea Contact):
 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.

Sesiunea 2 (Iulie - Septembrie)

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează sesiunea 2 de admitere începând cu data de 22 iulie.
Mai multe detalii vor fi afișate în curând.

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (original); candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 sau în sesiunea august-septembrie 2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute;
 • foaia matricolă eliberata de liceu(original);
 • act identitate;
 • certificat de nastere (copie legalizată);
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere (la Facultatea de Transporturi);
 • 3 fotografii color (format 3x4cm);
 • fisa de înscriere (se completează la secretariat);
 • dosar plic.
 • dacă este cazul se atașează și:
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care  la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2015/2016 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
  • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost  studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de
  • învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;
  • adeverinţă din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susţinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidaţii care solicită susţinerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).
  Candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatul facultății de TRANSPORTURI.


 

 


Actualizare: iunie 2017